ประกาศวันที่
 • จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 05-07-2024
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 05-07-2024
 • ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 04-07-2024
 • จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บธ 6967 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 02-07-2024
 • ซื้อน้ำยาเคมี ทรายอะเบท งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 27-06-2024
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ canon 6030) จำนวน 10 กล่อง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 27-06-2024
 • จ้างซ่อมแซมชุดเกียร์ฝากรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชำรุด หมายเลข 81-4040 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 27-06-2024
 • ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนถนน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 18,21 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 27-06-2024
 • จ้างซ่อมแซมชุดเกียร์ฝากรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชำรุด หมายเลข 81-4040 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26-06-2024
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Canon 6030) จำนวน 10 กล่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26-06-2024
 • ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนถนน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 18,21 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26-06-2024
 • จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสายหลัก กม.10 บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24-06-2024
 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 24-06-2024
 • จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0008 จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-06-2024
 • จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-06-2024
 • จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-06-2024
 • จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20-06-2024
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20-06-2024
 • จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0008 จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20-06-2024
 • จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20-06-2024
 • จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20-06-2024
 • จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดประชุมประชาคม พ.ศ. 2567 ขนาด 4 x 2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20-06-2024
 • จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำภายในบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 4 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 19-06-2024
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านโนนเขวา ถึง บ้านน้ำเที่ยง ตำบลมะค่า ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 17-06-2024
 • จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 13-06-2024
 • จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 13-06-2024
 • จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 13-06-2024
 • ซื้อหินกรวด จำนวน 20 ลูกบาศก์เมตร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 13-06-2024
 • จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านขามเฒ่าพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 12-06-2024
 • จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านขามอุดม หมู่ที่ 19 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-06-2024
 • จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านเปลือยดง หมู่ที่ 10 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-06-2024
 • จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-66-0045 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-06-2024
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-06-2024
 • จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 31-05-2024
 • ซื้อผ้าระบายสี สำหรับประดับงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 31-05-2024
 • จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านขามเฒ่า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 20 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-05-2024
 • จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำภายในบ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-05-2024
 • จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-05-2024
 • จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมทำความสะอาด โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-05-2024
 • จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนข่า หมู่ที่ 15 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 27-05-2024
 • จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ ด้านหน้าหนองบะ หมู่ที่ 2 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 27-05-2024
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-05-2024
 • ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-05-2024
 • ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-05-2024
 • จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำใสสามัคคี หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 16-05-2024
 • จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านเปลือยทอง หมู่ที่ 14 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 16-05-2024
 • จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านยางคำพัฒนาและบ้านยางน้อย หมู่ที่ 18 และหมู่ที่ 21 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 16-05-2024
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองมะแปบ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 15-05-2024
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในบ้านขามเจริญ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 15-05-2024
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในบ้านขามเฒ่าพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 15-05-2024
 • จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบแอร์รถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บธ 6967 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-05-2024
 • จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบแอร์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4040 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-05-2024
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-05-2024
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-05-2024
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-05-2024
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-05-2024
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-05-2024
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-05-2024
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในบ้านวังบัว หมู่ที่ 3 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-04-2024
 • จ้างโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน 3 บ่อ ภายในตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-04-2024
 • ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 29-04-2024
 • ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 29-04-2024
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในบ้านน้ำใสสามัคคี หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24-04-2024
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในบ้านน้ำใส หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24-04-2024
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หนองมะเขือ หมู่ที่ 20 - บ้านเปลือยดง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24-04-2024
 • จ้างโครงการขุดร่องระบายน้ำ บ้านขามเฒ่าเมืองทอง หมู่ที่ 20 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24-04-2024
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24-04-2024
 • ซื้อวัสดุอุปกร์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24-04-2024
 • จ้างโครงการขุดรุ่งระบายน้ำ บ้านยาง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ขุดร่องระบายน้ำ กว้าง 2.00 - 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาว 1,640.00 เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,460.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 24 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18-04-2024
 • จ้างโครงการปรับสภาพพื้นที่ทางสาธารณะ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 571/2557 บ้านขามเฒ่าพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18-04-2024
 • จ้างเหมาทำป้ายไวนิลแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง / จุดอันตราย ท่ี่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-04-2024
 • ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-04-2024
 • ซื้อหมึกพิมพ์ HP Leaser 107A จำนวน 5 กล่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-04-2024
 • จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ป้อมยาม บ้านยาง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 28-03-2024
 • จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ป้ายมหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 28-03-2024
 • จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 19-03-2024
 • จ้างเหมาเครื่องเสียง จัดเตรียมสถานที่ ดูแลสนามกีฬา ทำความสะอาดตลอดการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 19-03-2024
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 9 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 19-03-2024
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (นายศิวา มะเสนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 15-03-2024
 • ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 14-03-2024
 • ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 14-03-2024
 • ซื้อเสื้อกีฬา พร้อมสกรีนโลโก้ อบต.ขามเฒ่าพัฒนา โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 14-03-2024
 • ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 14-03-2024
 • จ้างซ่อมแซมฝาปิดบ่อพัก และฝาปิดร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 2, 7, 8 และหมู่ที่ 14 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 12-03-2024
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ canon 3050 จำนวน 10 กล่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 12-03-2024
 • จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2928 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11-03-2024
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11-03-2024
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11-03-2024
 • จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บธ 6967 มหาสารคาม พร้อมบำรุงรักษาซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 08-03-2024
 • ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน) จำนวน 2 หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 05-03-2024
 • ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 04-03-2024
 • ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 04-03-2024
 • ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 31 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 28-02-2024
 • จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4040 มหาสารคาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 15-02-2024
 • จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 02-02-2024
 • จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ห้องนายก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 02-02-2024
 • จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-02-2024
 • จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2928 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26-01-2024
 • จ้างเหมาตกแต่งจัดทำซุ้มนิทรรศการโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญคูณลาน) ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26-01-2024
 • จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุณคูณลาน) ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26-01-2024
 • จ้างซ่อมแซมประตูอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 17-01-2024
 • ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4040 มหาสารคาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 16-01-2024
 • จ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการ เล่นเกมส์ และกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 5 ซุ้ม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 09-01-2024
 • ซื้อเสารั้วคอนกรีต ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 20 ต้น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26-12-2023
 • จ้างทำป้ายโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 25-12-2023
 • ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งบริการประชาชนตามโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม2567 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 25-12-2023
 • จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2928 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 15-12-2023
 • ซื้อผ้าประดับตกแต่ง สำหรับเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 15-12-2023
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 06-12-2023
 • จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 473 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 04-12-2023
 • จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 473 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 04-12-2023
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 04-12-2023
 • ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-12-2023
 • ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-12-2023
 • จ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 27-11-2023
 • จ้างซ่อมแซมประตูห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 27-11-2023
 • จ้างซ่อมแซมประตูห้องสำนักปลัด, ห้องสวัสดิการ และห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 27-11-2023
 • ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร ส.อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 27-11-2023
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ 2 กล่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 23-11-2023
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 23-11-2023
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 17 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 23-11-2023
 • จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS.) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 23-11-2023
 • จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2928 มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-11-2023
 • จ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่มเคลือบกาว ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 28-09-2023
 • จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บธ 6967 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 25-09-2023
 • จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำกุดร่อง บ้านดอนเปลือย หมู่ที่ 5 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-09-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 19-09-2023
 • จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน สำหรับโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล่น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 12-09-2023
 • จ้างซ่อมแซมบำรุรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2928 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 07-09-2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยางสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 05-09-2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 8 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 31-08-2023
 • ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ) ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 31-08-2023
 • ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 31-08-2023
 • จ้างโครงการขุดร่องระบายน้ำข้างทางด้วยรถขุด บ้านดอนเปลือย หมูที่ 5 และบ้านวังบัวหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 31-08-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 31-08-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 31-08-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 31-08-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 31-08-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 31-08-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ลิ้นชัก (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 31-08-2023
 • ซื้อน้ำยาเคมีถังดับเพลิงชนิดแห้ง และ แก๊สแอลพีจี สำหรับโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 31-08-2023
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 31-08-2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้ามถนนภายในหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 8 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-08-2023
 • จ้างโครงการขุดดินฝังกลบขยะ บ้านขามเฒ่าพัฒนา หมู่ที่ 2, บ้านเปลือยดง หมู่ที่ 10, บ้านเปลือยทอง หมู่ที่ 14 และบ้านยางคำพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-08-2023
 • จ้างโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ภายในบ้านโนนข่า หมู่ที่ 15 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-08-2023
 • จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-08-2023
 • ซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับเด็กนั่งรับประทานอาหาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำใส จำนวน 2 ชุด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-08-2023
 • ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย อปพร. สำหรับโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-08-2023
 • ซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับเด็กนั่งรับประทานอาหาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเฒ่าพัฒนา จำนวน 5 ชุด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-08-2023
 • จ้างโครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำใส ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 28-08-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 22-08-2023
 • ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 5 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 22-08-2023
 • ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 22-08-2023
 • จ้าง ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2928 มหาสารคาม (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 22-08-2023
 • ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18-08-2023
 • ซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้ง (บาร์เชือก จำนวน 1 ชุด) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18-08-2023
 • ซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเฒ่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18-08-2023
 • ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18-08-2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านขามเฒ่าพัฒนา หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 17-08-2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านขามเฒ่า หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 17-08-2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านขามอุดม หมู่ที่ 19 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 17-08-2023
 • จ้างโครงการขุดร่องระบายน้ำข้างทางด้วยรถขุด เพื่อระบายน้ำขัง บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 บ้้านเปลือยทอง หมู่ที่ 14 ปริมาณงานขุดร่องระบายน้ำข้างทาง ความยาว 450.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x0.30 เมตร จำนวน 15 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 16-08-2023
 • จ้างครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนภายในตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ที่ 12, 16 และหมู่ที่ 20 ปริมาณการปรับเกรดผิวทาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,885.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 15-08-2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณขนาดยาว 75.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 09-08-2023
 • จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขามเฒ่าพัฒนา ปริมาณ อาคารกว้าง 4.90 เมตร ยาว 8.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 09-08-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 08-08-2023
 • ซื้อป้ายเตือนสะท้อนแสง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 08-08-2023
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 08-08-2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นบ้านนายปรีชา ถึง แยกบ้านนายมานพ ตำบลขามเฒ่าพัฒนา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร บ้านดอนเปลือย หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 27-07-2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.030-003 สายทางเส้นบ้านโนนเขวา ถึง บ้านน้ำเที่ยง ตำบลมะค่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26-07-2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านเปลือยดง หมู่ที่ 10 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26-07-2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเปลือยทอง หมู่ที่ 14 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26-07-2023
 • ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24-07-2023
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24-07-2023
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24-07-2023
 • จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-1132 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18-07-2023
 • จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ และปรับแต่งคูคลอง บ้านขามเฒ่าเมืองทอง หมู่ที่ 20 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 14-07-2023
 • จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 14-07-2023
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นบ้านวังบัวหลวง ถึง สะพานไปกุดร่อง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 352.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 12-07-2023
 • จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10, พระสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ และป้าย อบต. จำนวน 11 ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 12-07-2023
 • จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการปลูกต้นไม้ 1 คน 1 กล้า ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11-07-2023
 • จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2928 มค. จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-07-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-07-2023
 • ซื้อวัสดุประปา จำนวน 21 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-07-2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแปบ หมู่ที่ 11 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 07-07-2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนข่า หมู่ที่ 15 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 07-07-2023
 • จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บธ 6967 มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 07-07-2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านยางน้อย หมู่ที่ 21 ปริมาณงานกว้าง 2.50 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 218.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 23-06-2023
 • จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-06-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 ลิ้นชัก (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-06-2023
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-06-2023
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-06-2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านยางคำพัฒนา หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 19-06-2023
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 16-06-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 14-06-2023
 • ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 14-06-2023
 • ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 14-06-2023
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 14-06-2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยางสามัคคี หมู่ที่ ๙ ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 09-06-2023
 • จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุมสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 06-06-2023
 • จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 2 เครื่อง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 06-06-2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านยาง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงาน ดินลูกรัง จำนวน 480.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 02-06-2023
 • ซื้อน้ำยาเคมีในการกำจัดยุงลายและทรายอะเบทในการกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในตำบลขามเฒ่าพัฒนา อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 02-06-2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้ามถนน หมู่ที่ 16 บ้านน้ำใสสามัคคี ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงาน รางระบายน้ำข้ามถนน ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ยาว 10.50 เมตร (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-05-2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 20 บ้านขามเฒ่าเมืองทอง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงาน รางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 119 ท่อน, ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมยาแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-05-2023
 • จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านน้ำใสสามัคคี ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงาน รางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.50 x 0.50 x 1.00 เมตร จำนวน 28 ท่อน, รางระบายน้ำสำเร็จรูปขนาด 0.30 x 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 50 ท่อน, ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 30-05-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 25-05-2023
 • ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับพนักงานประจำรถขยะ จำนวน 3 รายการ กองสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 25-05-2023
 • จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำตำบลขามเฒ่าพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 ป้้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18-05-2023
 • จ้างเหมาทำฐานจุดบั้งไฟ พร้อมลื้อถอนทำความสะอาดสถานที่จุดบั้งไฟในโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำตำบลขามเฒ่าพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18-05-2023
 • จ้างเหมาเวที, เครื่องเสียง พร้อมโดมเวทีกลางในโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำตำบลขามเฒ่าพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18-05-2023
 • ซื้อโต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก ขนาด 1,600 x 800 x 750 มิลลิเมตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18-05-2023
 • ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 16-05-2023
 • ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะพร้อมเปลี่ยนยาง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 12-05-2023
 • จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลขามเฒ่าพัฒนา ปริมาณงานดินลูกรัง จำนวน 775.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11-05-2023
 • ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับทำแนวกั้นลานขยะหนองแก่นต้น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11-05-2023
 • จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ canon pixma ix6770) จำนวน 1 เครื่อง งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 03-05-2023
 • จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 473 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 02-05-2023
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-05-2023
 • ซื้อโต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก ขนาด 1,600 x 800 x 750 มิลลิเมตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24-04-2023
 • ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24-04-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-04-2023
 • ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-04-2023
 • ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิาสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-04-2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20-04-2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20-04-2023
 • จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่และเครื่องเสียง สำหรับโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-04-2023
 • จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-04-2023
 • จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-04-2023
 • ซื้อกระเป๋าและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-04-2023
 • จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 22-03-2023
 • จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 4 วัน สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 22-03-2023
 • ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้จัดแข่งขัน และประธานในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-03-2023
 • จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-03-2023
 • ซื้ออุปกรณ์กีฬาฯ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้นยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21-03-2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในบ้านขามเจริญ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 13-03-2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในบ้านขามพัฒนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 13-03-2023
 • จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำ ภายในบ้านน้ำใส หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 13-03-2023
 • จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านวังบัวสามัคคี หมู่ที่ ๑๗ ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-03-2023
 • จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านวังบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-03-2023
 • จ้างจ้างขุดดินฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-03-2023
 • จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-03-2023
 • ซื้อจัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Hot Mix) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-03-2023
 • จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านวังบัวหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 27-02-2023
 • จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 23-02-2023
 • ซื้อถังขยะยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 23-02-2023
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20-02-2023
 • ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 14-02-2023
 • จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10-02-2023
 • จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 06-02-2023
 • ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 06-02-2023
 • ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 06-02-2023
 • จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 03-02-2023
 • ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 25-01-2023
 • จ้างจ้างจัดทำเวปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 23-01-2023
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20-01-2023
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20-01-2023
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20-01-2023
 • ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20-01-2023
 • ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20-01-2023
 • ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 12-01-2023
 • ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 12-01-2023
 • จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงพร้อมทั้งประดับตกแต่งซุ้มจัดกิจกรรมให้สวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11-01-2023
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.030-010 ถนนสายแยกจากถนนสายบ้านหัวขัว - บ้านสมศรี ถึง โคกเลี้ยงควาย บ้านขามเฒ่าเมืองทอง หมู่ที่ 20 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา ด้วยว
 • 06-01-2023
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.030-007 ถนนสายแยกจากถนนสายบ้านหัวขัว - บ้านสมศรี ถึง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 15 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
 • 06-01-2023
 • ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 06-01-2023
 • ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 06-01-2023
 • จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดร่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 05-01-2023
 • จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 03-01-2023
 • จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 03-01-2023
 • ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26-12-2022
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26-12-2022