ประกาศวันที่
 • จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4040 มหาสารคาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 15-02-2024
 • จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 02-02-2024
 • จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ห้องนายก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 02-02-2024
 • จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 01-02-2024
 • จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2928 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26-01-2024
 • จ้างเหมาตกแต่งจัดทำซุ้มนิทรรศการโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญคูณลาน) ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26-01-2024